Eens het kind in de lagere school zit, leert het lezen, schrijven en rekenen. Niet alle kinderen hebben het geluk dat alles vanzelf gaat. Sommige kinderen hebben een extra duwtje in de rug nodig.  Een kind dat moeilijk meekan op school, kan gefrustreerd raken.  Het gevoel van 'niet te kunnen volgen' is nefast voor het zelfvertrouwen.  Een negatieve attitude, faalangst en compensatiegedrag kunnen ervoor zorgen dat het kind zich niet meer goed voelt in een leercontext.

 

Sommige kinderen kennen de regels van de spelling of de oplosstrategie voor het rekenen wel, maar slagen er niet in dat geheel toe te passen in de oefeningen.  Misschien hebben die kinderen problemen bij het automatiseren van de regels of hebben ze problemen met de executieve functies(functies om de aangeleerde zaken te kunnen toepassen )?

 

Praatvoort biedt ondersteuning op maat bij leerstoornissen.  We kijken waar het kind gestrand is met  het verwerven van leerstof en brengen stap voor stap de leerstof opnieuw aan.  Een stevige basis om verder op te bouwen, is een belangrijk fundament!

 

In de context van een individuele therapie is er voldoende ruimte om terug te keren tot op het niveau van het kind. Het kind krijgt het gevoel van slagen en succeservaring en dit is net zo belangrijk is voor het zelfvertrouwen en het doorzettingsvermogen.

Lees- en schrijfstoornissen en dyslexie

 

Bij sommige kinderen verloopt het verwerven van lees- en schrijfvaardigheden vertraagd.  Praatvoort kan aan de hand van een testing uitmaken of uw kind extra hulp nodig heeft bij het verwerven van die vaardigheden. Bij een testing kunnen we nagaan of het kind snel genoeg leest? Welk soort fouten het kind maakt? Of het kind té spellend of té radend leest?  Indien het  kind de techniek van het lezen moeilijk onder de knie krijgt, dan kan het begrijpend lezen verstoord worden.

 

Vanaf het tweede leerjaar leren de kinderen een aantal spellingsregels aan. Sommige kinderen hebben moeite om die regels onder de knie te krijgen. Merk je dat je kind echt veel moeite heeft met spellen?  Ook het spellen kan getest worden om te bepalen of het kind al dan niet op het niveau van zijn leeftijdsgenoten presteert.

 

Bij het aanvankelijk schrijven kan de motoriek van het schrijven moeilijk verlopen.  Sommige kinderen hebben ondersteuning nodig bij het aanleren van een correcte pengreep en een goede lettervorming.

Rekenstoornissen

 

Vanaf de leeftijd van het eerste leerjaar leren de kinderen rekenen.  Het is van groot belang dat de kinderen een stevige basis voor het rekenen ontwikkelen. Het automatiseren van getalsplitsingen en oefeningen tot 20, zijn heel belangrijk voor de verdere opbouw van het rekenen. Stilaan wordt het rekeninzicht ook heel belangrijk voor het gevorderd rekenen. Sommige kinderen kampen met een gebrek aan voorstelling, waardoor ze er niet in slagen om inzichtelijke oefeningen op te lossen.

 

Praatvoort heeft een ruime ervaring in de begeleiding van kinderen met rekenstoornissen. Aan de hand van een testing wordt het niveau van het kind bepaald. Aan de hand van de testresultaten, kan een handelingsplan worden opgesteld om het kind stap voor stap te begeleiden bij het verwerven van de rekendoelen.